Projektas „Gėrio link“

Mokslo metų eigoje buvo vykdomas socializacijos programos projektas ,,Gėrio link“. Šį projektą vykdė socialinė pedagogė Birutė Andziulienė ir tikybos mokytoja Rima Tulauskienė. Jo metu buvo skiriamas didžiausias dėmesys atsakomybei, tolerancijai draugui, norui bendrauti ir bendradarbiauti. Visi mokyklos bendruomenės nariai noriai dalyvavo projekto įgyvendinime. Projekto metu vyko akcija ,,Taupukas“. Į šią akciją aktyviai įsijungė visa mokyklos bendruomenė. Surinkome 3740,5 tonų makulatūros. Projekto metu buvo vykdomos akcijos ,,Apglėbkim rankomis mokyklą“, ,,Duok ranką“, ,,Tolerancijos laivas“, ,,Ar tu saugus mokykloje“. Ketvirtų klasių mokiniai kūrė Gerumo receptus, o mažesnieji piešė piešinius apie draugystę, bibliotekoje buvo vyko knygų parodėlė ,,Gerumo pamokėlės“, kurią paruošė bibliotekininkė R. Poderienė. Mokiniai piešė plakatus apie gerumą. Projekto pabaigą gruodžio mėnesį vainikavo prevencinis renginys ,,Gerumo angelai“. Jo metu bendruomenės nariams, kurie savo gerumu dalijasi su kitais, buvo teikiamos nominacijos - ,,Gerumo angelai“, kuriuos sukūrė dailės mokytoja Nijolė Buslienė. Gražų muzikinį foną renginiui padėjo sukurti mokytoja A. Dagienė ir mokytoja Nijolė Akelaitienė.

Aktyviai dalyvaudami projekte, vaikai įgijo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių. Savo įdomiais, originaliais darbais ir nuoširdžiu bendravimu sukūrė saugią, patrauklią aplinką, pasijuto svarbiais mokyklos bendruomenės nariais.

Šis projektas mokykloje buvo vykdomas antri metai. Projekto dalyvių apklausa ir pasiekti rezultatai parodė, kad mokiniams patiko dalyvauti šioje veikloje. Tikimasi, kad ir kitais metais mokiniai galės ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, stengsis būti nuoširdesniais ir paslaugesniais ir galės tapti svarbiais mokyklos bendruomenės nariais.

Nuotrauka 1
Nuotrauka 2
Nuotrauka 3
Nuotrauka 4
Nuotrauka 5
Nuotrauka 6
Nuotrauka 7
Nuotrauka 8
Nuotrauka 9

PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS

Priimami prašymai ugdytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas:

1. Ugdytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programą tėvai/ globėjai pateikia vaiko gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prašymą:

1.1. elektroniniu būdu Centralizuoto vaikų priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinėje sistemoje (toliau tekste – Sistema), kurios prisijungimo nuoroda yra Savivaldybės interneto svetainės www.kazluruda.lt rubrikoje Elektroninės paslaugos „Elektroninė priėmimo į darželius sistema“,

1.2. raštu Mokyklos direktoriui.

2. Mokytis pagal pradinio ugdymo programas tėvai/ globėjai Mokyklos direktoriui pateikia prašymą, gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vaiko įgytą išsilavinimo pažymėjimą ar mokymosi pasiekimų pažymėjimą (netaikytina pradėsiantiems mokytis pirmoje klasėje).

Telefonas pasiteiravimui 8 (343) 95280.