PATVIRTINTA

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos

2014 m. rugpjūčio 27 d.

sprendimu Nr. TS IV(39)-2166

 

 

KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kazlų Rūdos pradinės mokyklos nuostatai (toliau tekste – Nuostatai) reglamentuoja  Kazlų Rūdos pradinės mokyklos (toliau tekste – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbas ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Kazlų Rūdos pradinė mokykla, trumpasis pavadinimas –  Kazlų Rūdos pradinė mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191737093.

3. Mokyklos įsteigimo data – 1993-08-01.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.

5. Savininkas – Kazlų Rūdos savivaldybė, kodas 111105893, adresas: Atgimimo g. 12,    LT-69443 Kazlų Rūda. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kazlų Rūdos savivaldybės taryba. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos kompetencija:

5.1. tvirtina Mokyklos nuostatus;

5.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Mokyklos vadovą;

5.3. priima sprendimą dėl Mokyklos buveinės pakeitimo;

5.4. priima sprendimą dėl Mokyklos reorganizavimo ar likvidavimo;

5.5. priima sprendimą dėl Mokyklos skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

5.6.skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

5.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Mokyklos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Mokyklos buveinė – Maironio g. 28A, LT-69407 Kazlų Rūda.

7. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

8. Tipas – pradinė mokykla.

9. Pagrindinė paskirtis – pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla, kitos paskirtys: ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis.

10. Mokymo kalba – lietuvių.

11. Mokymo formos – grupinio mokymosi forma, pavienio mokymosi forma. Mokymo būdai: kasdienis, savarankiškas.

12. Mokykloje vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pradinio ugdymo individualizuota programa, neformaliojo vaikų švietimo programos.

13. Mokykla mokiniams išduoda pagal pradinio ugdymo programą mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus.

14. Mokyklos veiklos laikotarpis neribotas.

15. Mokykla yra paramos gavėja.

 

16. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir užrašu „Kazlų Rūdos pradinė mokykla“, blanką su savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

 

17. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir šiais Nuostatais.

 

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

18. Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

19. Mokyklos pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas 85.20.

20. Kitos švietimo veiklos rūšys:

20.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

20.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

20.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

20.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

20.5. kitas niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

20.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

21. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

21.1. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

21.2. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.

21.3.kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;

21.4. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.

22. Mokyklos tikslas – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

23. Mokyklos uždaviniai:

23.1. sukurti ugdymui(si) palankų psichologinį klimatą ir ugdymo(si) erdvę, naudoti ugdymo priemones, skatinančias vaiko smalsumą, aktyvumą, kūrybiškumą;

23.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse padėti vaikams pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą;

23.3. teikti mokiniams kokybišką pradinį išsilavinimą;

23.4. padėti jiems plėtoti dabarties gyvenime svarbius komunikacinius gebėjimus ir informacinę kultūrą (gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą);

23.5. sudaryti sąlygas nuolat tenkinti pažinimo poreikius ir tobulėti;

23.6. sudaryti sąlygas mokinių saviugdos ir saviraiškos tenkinimui;

23.7. padėti mokiniui išsaugoti ir stiprinti sveikatą, apsaugoti nuo fizinę ir psichinę sveikatą žalojančio poveikio (tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų);

23.8. sudaryti palankias sąlygas veikti mokykloje mokinių ir jaunimo organizacijoms, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams;

23.9. skatinti ir užtikrinti visų mokinių gerovę.

24. Mokyklos funkcijos:

24.1. formuoja, konkretina, individualizuoja ir įgyvendina ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir bendrąsias programas, atsižvelgdama į mokinių poreikius ir interesus, siūlydama ir taikydama skirtingus mokymo(-si) būdus ir tempą;

24.2. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programas, neformaliojo vaikų švietimo programas;

24.3. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

24.4. teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, organizuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.5. organizuoja priešmokyklinio ugdymo grupių darbą pagal Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos patvirtintus priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius;

24.6. teikia informacinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą ir minimalios priežiūros priemones;

24.7. vykdo smurto ir patyčių, alkoholio ir tabako vartojimo, sveikatos stiprinimo prevenciją, projektinę veiklą;

24.8. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (pailgintos dienos grupes, popamokinę mokinių priežiūrą, klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

24.9. sudaro sąlygas darbuotojams tobulėti;

24.10. organizuoja mokinių tėvų švietimą;

24.11. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

24.12. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

25. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai išduodami švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

26. Mokyklos teisės:

26.1. sudaryti mokymo ir kitas sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

26.2. įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas;

26.3. nustatyti teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka jų nenustato Vyriausybė arba Kazlų Rūdos savivaldybės taryba;

26.4. Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

26.5. verstis Mokyklos nuostatuose leista ūkine komercine veikla, jeigu tai neprieštarauja įstatymams;

26.6. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis ir organizacijomis;

26.7. rengti neformaliojo švietimo programas;

26.8. rengti ugdymo programas papildančius ir mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius;

26.9. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

26.10. turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

27. Mokyklos pareigos:

27.1. užtikrinti Mokyklos tikslo, uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą;

27.2. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

27.3. užtikrinti ugdymo, mokymo, švietimo programų vykdymą;

27.4. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei;

27.5. užtikrinti mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

27.6. užtikrinti geros kokybės švietimą.

 

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

28. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

28.1. Mokyklos strateginį planą;

28.2. Mokyklos metinį veiklos planą;

28.3. Mokyklos ugdymo planą.

29. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Už konkurso paskelbimą ir organizavimą atsakingas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius. Mokyklos direktorius tiesiogiai pavaldus Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai.

30. Mokyklos direktorius:

30.1. organizuoja mokyklos darbą, kad būtų įgyvendinami mokyklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

30.2. vadovauja mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

30.3. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Mokyklos nuostatų;

30.4. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

30.5. tvirtina Mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

30.6. atsako už informacijos apie Mokykloje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Mokyklos išorinio vertinimo rezultatus, Mokyklos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus paskelbimą, demokratinį Mokyklos valdymą;

30.7. užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

30.8. analizuoja Mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Mokyklos veiklos rezultatus;

30.9. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

30.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Mokyklos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

30.11. kartu su Mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant Mokyklos pastatų ar Mokyklos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;

30.12. už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, nustatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

30.13. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

30.14. atlieka kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

31. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

32. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

 

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

 

33. Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

34. Mokyklos tarybą sudaro 9 asmenys: 4 mokytojai ir 5 tėvai.

35. Mokyklos taryba renkama:

35.1. tėvai – atviru balsavimu bendruose Mokyklos tėvų susirinkimuose. Nutarimas priimamas dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

35.2. mokytojai – atviru balsavimu Mokytojų tarybos posėdyje. Nutarimas priimamas dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

35.3. pirmajame naujai išrinktos Mokyklos tarybos posėdyje atviru balsavimu išrenkamas Mokyklos tarybos pirmininkas (Mokyklos tarybos pirmininku negali būti Mokyklos direktorius) ir pavaduotojas. Nutarimas priimamas dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

36. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą reglamentuojamiems dokumentams, Mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo.

37. Mokyklos taryba:

37.1. teikia siūlymų dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

37.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos metiniam veiklos planui;

37.3. aprobuoja Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus;

37.4. teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

37.5. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

37.6. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

37.7. teikia siūlymų Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

37.8. svarsto mokytojų metodinės grupės, tėvų (globėjų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;

37.9. teikia siūlymų dėl Mokyklos darbo tobulinimo, ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

37.10. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

38. Mokyklos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

39. Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems Mokyklos bendruomenės nariams.

40. Mokyklos taryba renkama kas keturi metai, atnaujinama pagal poreikį.

41. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius ir jo pavaduotojas(-ai) ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, bibliotekininkas, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

42. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius, sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai.

43. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

44. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant mokslo metams ir baigiantis pusmečiui, Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

45. Mokytojų taryba:

45.1. aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus;

45.2. svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

45.3. aptaria Mokyklos metinį veiklos planą, ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo ir bendrojo išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus;

45.4. kartu su Mokyklos specialiaisiais pedagogais, sveikatos priežiūros darbuotojais aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus.

46. Mokykloje metodinei veiklai organizuoti sudaroma mokytojų metodinė grupė. Metodinė grupė skirta mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginiais tikslais, kartu siekti mokinių ir mokyklos pažangos, teikti siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

47. Metodinės grupės nariai yra mokytojai, švietimo pagalbos specialistai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinės grupės veiklą organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

48. Klasės mokinių tėvų (globėjų) savivaldos institucija renkama klasės tėvų (globėjų) susirinkime. Klasės mokinių tėvų (globėjų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Klasės mokinių tėvų (globėjų) savivaldos institucija aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymų Mokyklos tarybai ir direktoriui.

49. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams) aktualiais klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

50. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų atestacija vykdoma ir jų kvalifikacija tobulinama Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

53. Mokykla valdo, naudoja ir disponuoja turtu teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Mokyklos lėšos:

54.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

54.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

54.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos;

54.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

55. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

56. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, Kazlų Rūdos savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdami išorinius vertintojus.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

59. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

60. Pranešimai, kuriuos remiantis teisės aktais reikia paskelbti viešai, skelbiami Mokyklos interneto svetainėje arba vietinėje spaudoje.

61. Informacija visuomenei apie Mokyklos veiklą teikiama teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos, Mokyklos direktoriaus iniciatyva.

63. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Kazlų Rūdos savivaldybės taryba.

64. Mokykla reorganizuojama, pertvarkoma, vykdoma Mokyklos struktūros pertvarka ar likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

____________________________

 

 

Nuostatai sudaryti ir pasirašyti Kazlų Rūdoje

2014  m.                                    d.

______________________________________

Mokyklos direktorė

 

 

 Ieškome ikimokyklinio ugdymo mokytojo

 

Jei prioritetą teikiate šiuolaikiniams mokymosi metodams, esate kurianti ir ieškanti asmenybė, norite dalyvauti  mokyklos augime ir kartu su bendraminčiais augti bei tobulėti profesionaliai mes jūsų laukiame prisijungiant prie Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Kazlų Rūdos pradinės mokyklos bendruomenės.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija, Atgimimo g. 1, 69415 Kazlų Rūda.
Tel.: (8 343) 68029; (8 343) 68030.
El. p.:
kgrinius@gimnazija.kazluruda.lm.lt , rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt